ครูแจนสอนวิทยาการคำนวณ

วิทยาการคำนวน

ชั้นประถมศึกษาปีที่  4

ชั้นประถมศึกษาปีที่  5

ชั้นประถมศึกษาปีที่  6